Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V., gevestigd aan Steenovenweg 11, 3417 XR Montfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken personeelsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V.

Steenovenweg 11
3417 XR Montfoort
0348-472811

www.vakkennis.info
info@vakkennis.info

BTW: NL811181418B01
KvK: 28093359

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden zoals uw werkgever.

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • Kenteken
 • Identificatiegegevens (kopie paspoort/rijbewijs/identiteitsbewijs)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens/woongegevens (incl. waarde)
 • Burgerlijke staat (en evt. samenstelling van het gezin en gegevens over kinderen; voor zover deze nodig zijn bij fiscale aangiftes)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Betaalgegevens: IBAN/Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens zoals salaris en andere gegevens die nodig zijn voor fiscale aangiftes
 • Overige gegevens die benodigd zijn t.b.v. het verlenen van onze diensten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • nationaliteit
 • gezondheid (als dit invloed heeft op de te leveren dienst)
 • kredietwaardigheidscheck
  Bij Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de dienst die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vakkennis.info, dan verwijderen wij deze informatie.
 • burgerservicenummer (BSN)
 • biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening.

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Facturering en het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De levering van onze diensten
 • Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande doelen willen verwerken. Wij zullen daar expliciet toestemming voor vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij kunnen in het kader van onze dienstverlening gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en /of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vakkennis.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vakkennis Administratieve Dienstverleners B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u het op prijs stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamde datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij het datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van de offerte verklaart u bekend te zijn en in te stemmen met onze algemene voorwaarden en met deze privacyverklaring.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Wijziging zullen worden gepubliceerd op onze website. Wij raden u aan regelmatig deze privacyverklaring door te nemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 april 2019.